Rekrutacja

Szanowni Państwo

Uczniem Liceum Społecznego im. prof. Piotra Zaremby można zostać w dowolnym momencie, danego roku szkolnego.

Wystarczy złożyć podanie w Sekretariacie Szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.

NOWY ROK SZKOLNY 2023/2024 ! 

Podanie Liceum Społeczne Dziwnów 20223 2024

Podanie Liceum Społeczne Dziwnów 2022 2023

Podanie Liceum Społeczne Dziwnów do klas II i III w roku sz.2022 2023

Wymagane załączniki:

  1. 2 aktualne fotografie;
  2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ( bądź ostatniej ukończonej klasy szkoły ponadpodstawowej bądź ponadgimnazjalnej );
  3. Karta zdrowia ( w przypadku ucznia z innych Gmin niż Gmina Dziwnów);
  4. Kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia ( do wglądu );
  5. Orzeczenie bądź opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ( jeśli uczeń/uczennica posiada )..

Pozostałe druki ( wypełnić i złożyć jeśli dotyczą ):

  1. Podanie-o-zwolnienie-z-nauki-drugiego-jezyka-obcego
  2. podanie o zwolnienie z opłaty czesnego wzór
  3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku